Bild1:Anke, Sarah, Michael IV.,Michael V., Walburga und Michael III; Bild2: Anna und Michael II.